Květen 2012

Prokopské údolí

13. května 2012 v 14:42 | #Sh |  Výlety a výstavy
Historie tohoto velice cenného území sahá do hlubin času, kdy se zde v prvohorním moři proháněli trilobiti a jim podobní. Ještě hlouběji nás může zavést sledování výsledků horotvorných procesů. Tentokrát se však zaměříme na nám bližší minulost.
V Prokopském údolí žili pravěcí lidé a po nich přišlo mnoho dalších. Na známém Butovickém hradišti je prokázáno osídlení od mladší doby kamenné s vrcholným rozkvětem v 9. století. I v dalších dobách zde žili lidé a stopy po nich jsou v různé míře zachované dodnes. Zatím nejvíce lidé ovlivnili údolí během 19. století, kdy zde ve velkém probíhala těžba vápence. Údolí tak po mnoho staletí získává tvář, kterou mu vtiskují lidé v krajině žijící i ti, co jen procházejí. A krajina se na oplátku vtišťuje do jejich duší.

Prokopské údolí vede zhruba od Nových Butovic, kolem Velké Ohrady a Barrandova až do Hlubočep. Protéká tudy Dalejský potok, do kterého se vlévá potok Prokopský . Údolí je vyhlášeno za přírodní rezervaci, navazují na něj ale také další rezervace jako např. Přírodní památka Opatřilka-Červený lom nebo přírodní památka Dalejský profil (seznam všech chráněných území v bezprostředním okolí viz níže), do přírodní rezervace spadá také lesnatý Dalejský háj. Prokopské údolí je jediný větší kus přírody, který se nachází nedaleko všech okolních sídlišť. Vede tudy také cyklotrasa A12 z Hlubočep směrem na Stodůlky a
Řeporyje.

V údolí se nachází též Prokopský lom. Na jeho místě bývala Prokopská jeskyně, v níž podle legend žil svatý Prokop, a kostel svatého Prokopa s poustevnou. Turisticky oblíbené je také hlubočepské Jezírko, které vzniklo zaplavením bývalého vápencového lomu.U Jezírka bylo natáčeno několik filmů, např. film Pelíšky v roce 1999, vrchol Děvína se zase objevil ve filmu Všechno nejlepší! z roku 2007.

Přírodní rezervace byla vyhlášena na ochranu jednoho z nejvýznamnějších přírodních celků v Praze. Zahrnuje krasové území s řadou geologických opěrných profilů, naleziště zkamenělin, bohatá stepní a hájová společenstva.
V přírodní rezervaci je mnoho přirozených i lomových odkryvů s nálezy zkamenělin od nejvyššího ordoviku po střední devon.
Vzhledem k různé orientaci jednotlivých svahů rostou na území PR různá rostlinná společenstva - na severních svazích to jsou převážně habrové javořiny na suti a černýšové dubohabřiny, na jižních svazích s četnými lomy se vyskytuje mnoho přirozených nelesních enkláv s velice cennými společenstvy teplomilných trávníků a skal.
Z chráněných rostlin zde roste například prvosenka jarní, pěchava vápnomilná, trýzel škardolistý, kostřava waliská, devaterníček šedý, ostřice nízká, sesel sivý, kostřava sivá, hlaváč bledožlutý, válečka prapořitá, kakost krvavý a třemdava bílá, tařice horská, mochna písečná a česnek tuhý.
Na území Prokopského údolí se vyskytují především bohatá společenstva teplomilného hmyzu. Území je útočištěm i pro mnoho druhů obratlovců počínaje obojživelníky a konče zvláště ptáky. Hnízdí zde pravidelně asi 60 druhů a další se zastaví při svém tahu. Nejvíce jsou zastoupeni pěvci - konipas bílý, konipas horský, slavík obecný, střízlík obecný, červenka obecná. Běžní jsou budníčci, pěnice, králíček obecný a další. Ze savců zde žije asi 20 druhů, nejpočetnější jsou drobní hlodavci, např. norník rudý.

Vede tudy železniční trať do Rudné u Prahy a na hlubočepské straně údolí přetíná tzv. Pražský Semmering do Hostivice. V Hlubočepích projíždějí autobusové linky a těsně u řeky pak ještě tramvajová trať vedoucí dále k sídlišti Barrandov.

(zdroj: Wikipedia, http://www.prokopskeudoli.eu/)